Regulamin akcji:  Szkoła z MIMAREM  

Regulamin akcji "Szkoła z Mimarem"

15.06.2015

 Regulamin akcji: Szkoła z MIMAREM 

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem promocji jest firma Mimar Maria Głębocka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Małkińskiej 53 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7591000448, REGON 550394987, zwana dalej Organizatorem.

 

§ 2

Ogólny opis promocji

 1. Miejscem prowadzenia promocji jest Firma Mimar, mieszcząca się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Małkińskiej 53 oraz wybrane sklepy zwane dalej Partnerami.
 2. Wykaz sklepów- Partnerów określa zał. nr 1.
 3. Promocja będzie prowadzona pod  nazwą Szkoła z MIMAREM. Promocja będzie obowiązywać od 15.06.2015 r. do 30.09.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.
 4. Przyznawanie nagród odbywać się będzie w siedzibie Organizatora.

 

§ 3

Uczestnicy akcji

 1. Uczestnikiem AKCJI  może być każda osoba fizyczna - uczeń (zwana dalej UCZESTNIKIEM).
 2. Uczestnikiem AKCJI może być SZKOŁA, która wyraziła pisemną zgodę (OŚWIADCZENIE) na umieszczenie na terenie szkoły materiałów promujących  akcję Szkoła z MIMAREM.

§ 4

Warunki i zasady korzystania z promocji

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest dokonanie zakupu
 • artykułów szkolnych za kwotę minimum 50 zł brutto lub jej wielokrotności przez osoby fizyczne-uczniów- Uczestników w Firmie Mimar oraz u Partnerów
 • artykułów szkolnych, biurowych, eksploatacyjnych oraz chemicznych (innych) w Firmie Mimar, przez szkoły, które wyraziły pisemną zgodę (oświadczenie) na umieszczenie na terenie placówki materiałów promujących  akcję Szkoła z MIMAREM
 1. Z konkursu wyłączeni są pracownicy Firmy Mimar, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 2. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 § 4, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§  5

Sposób uzyskania nagród rzeczowych

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

a. Dokonać zakupów na kwotę 50 zł brutto w Firmie Mimar przy ul. Małkińskiej 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub u wybranych Partnerów (sklepów).

b. Poprawnie wypełnić kupon, który uczestnik otrzyma od kasjera podając dane osobowe oraz dane szkoły, której mają  być naliczone punkty.

c. Wrzucić kupon do pojemnika konkursowego, który znajduje się w Firmie Mimar oraz u Partnerów.

 1. Wypełniony kupon promocyjny to równowartość pięciu punktów premiowych, które są przypisane wskazanej szkole- punkty te są sumowane.
 2. Każdy uczestnik za zakupy na kwotę 50 zł brutto otrzymuje kupon, który po uzupełnieniu uprawnia do otrzymania losu biorącego udział w konkursie. Wielokrotność kwoty 50 zł brutto upoważnia do jednego kuponu i wielokrotności  losów.
 3. Kupony nieczytelne, niekompletne nie będą brane pod uwagę, będą uznawane za nieważne.
 4. Nagrodę lub bon o równowartości nagrody na zakup artykułów szkolnych będzie można odebrać osobiście w Firmie Mimar , ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania głównych nagród w przeciągu 14 dni od dnia dokonania zakupów przez osobę fizyczną.
 6. Nagrodzone zostaną 3 szkoły, które zbiorą największą ilość punktów wynikających z sumy kuponów premiowych i z samodzielnych zakupów dokonanych przez szkoły. Za  każde 50 zł brutto zakupów dokonanych przez szkołę przypisane jest 10 punktów.
 7. Nagrodzone szkoły otrzymają nagrodę rzeczową zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe szkoły biorące udział w akcji otrzymają nagrody pocieszenia.

§  6

Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie udziału w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem
 2. Uczestnik biorący udział w promocji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest firma Mimar Maria Głębocka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Małkińska 53. Celem zbierania danych jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, między innymi przeprowadzenie promocji pod nazwą Szkoła z MIMAREM. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 3. Z  niniejszym regulaminem można zapoznać  się w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.mimarostrow.pl.
 4. Reklamacje dotyczące promocji Szkoła z MIMAREM muszą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia uczestnictwa w promocji w siedzibie firmy.
 5. Pisemna reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię, nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie komisja powołana przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji. Zawiadomienie o sposobie załatwienia reklamacji nie później niż 21 dni od daty jej wpływu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu akcji Szkoła z MIMAREM

 

 1. Sklep Promyk ul. Kilińskiego 2/15, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 2. Sklep Gucio ul. 3 Maja 45, 07-300 Ostrów Mazowiecka
 3. Sklep Biuroteka ul. Inwalidów  3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Załącznik  nr  2 do regulaminu akcji Szkoła z MIMAREM

 

 1. Kategoria nagród - 1 Tablet

Tablet lub bon na zakupy w Firmie Mimar, ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 600 zł brutto

 1. Kategoria nagród - 3 zegarki

Zegarek lub bon  na zakupy w Firmie Mimar, ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 300 zł brutto

 1. Kategoria nagród - 5 plecaków

Plecak lub bon na zakupy w Firmie Mimar ,ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka na kwotę 100 zł brutto

 1. Kategoria nagród - nagrody pocieszenia

 

Załącznik nr 3 do regulaminu akcji Szkoła z MIMAREM

 

Nagrody główne dla szkół:

I nagroda - Drukarka laserowa

II nagroda - Niszczarka

III nagroda - Gilotyna

 

 

 

 

 

Wróć